Thẩm định Phong thủy

So sánh Dịch vụ

Thuần túy thẩm định, không bao gồm dịch vụ tư vấn phong thủy. Hồ sơ chỉ bao gồm kết quả thẩm định, kiểm tra. Chứng nhận chỉ cấp nếu đạt tất cả các yêu cầu. Chứng nhận đồng (VIP) tương tự bản dán tại VP ĐSQ Mỹ tại Hà Nội.